Bağışçı Hakları Beyannamesi

 • Bağışçı Hakları Beyannamesi

Umut Çocukları Derneği; sivil toplum Kuruluşu olarak (STK), bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırdığına inanıyoruz.

STK’ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

 1. STK’nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
 2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
 3. Güncel finansal bilgilere erişim,
 4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
 5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
 6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
 7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
 8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
 9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
 10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

PROTOKOLLER

SOKAKTA YAŞAYAN/ ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK SUNULAN HİZMETLERDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ VE GÜÇBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TARAFLAR

Madde 1- Bu protokolün tarafları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği, Etimesgut Fatma Üçer Sokak Çocukları ve Kimsesizleri Koruma Derneği, Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı, Mutlu Çocuklar Derneği,  Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, Çocuk Eğitim, Rehabilitasyon ve Yardım Derneği, Mersin Eğitim Gönüllüleri Kültür ve Dayanışma Derneği,  Hukuk ve Hayat Derneği, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Sıcak Yuva Vakfı, Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği, Umut Çocukları Derneği, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Mersin Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği ve İstanbul Çocukları Vakfı’dır.

KISALTMALAR

Madde 2-       Bu Protokolde geçen kısaltmalardan;

ASPB             : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

ÇHGM           : Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ASPİM           : Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğünü,

ÇOGEM        : Çocuk ve Gençlik Merkezini,

STK               : Sivil Toplum Kuruluşlarını, ifade eder.

AMAÇ

Madde 3– Bu protokolün amacı, sokakta yaşayan/çalıştırılan, dilendirilen ve her türlü istismara açık olan çocuklarımızın, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimlerinin sağlanarak topluma kazandırılmaları, ilgili tüm sektörlerle etkin işbirliği sağlanması, tüm sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği ve güç birliği yapılarak çalışmaların topluma mal edilmesidir.

KAPSAM

Madde 4- Bu protokol, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği esaslarını kapsar.

DAYANAK

Madde 5- Bu protokol,633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinin 1.fıkrasının (c) bendi, 2005/5 sayılı “Sokakta Yaşayan/Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli” konulu Başbakanlık Genelgesi ve bu protokole taraf olan Sivil Toplum Kuruluşlarının tüzükleri ve vakıf senetlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

SORUMLULUK

Madde 6- Taraflar bu protokol kapsamında yer alan faaliyetleri kendi mevzuatlarına uygun olarak gerçekleştirilmesinden sorumludur.

İŞBİRLİĞİ KONULARI VE ESASLARI

 Madde 7- Bu protokol hükümlerinin yürütülmesinde taraflar;

 1. Sokakta yaşayan/çalıştırılan/dilendirilen çocukların tespiti ve izleme çalışmalarında, uygulanacak müdahalelerde,
 2. Sokakta yaşayan/çalıştırılan/dilendirilen çocukların rehabilitasyonuna, tedavisine ve eğitimine yönelik olarak proje geliştirilmesinde ve uygulanmasında,
 3. Sokakta yaşayan/çalıştırılan/dilendirilen çocukların ailelerinin iş ve meslek sahibi edindirilmek üzere mesleki eğitime yönlendirilmesinde ve mesleki eğitim sonrası işe yerleştirilmesinde,
 4. Çocuk çalıştırılmasının riskleri konusunda; çocukları, aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye ve duyarlılığı arttırmaya yönelik spot film, afiş, el ilanı, broşür ve benzeri materyallerin oluşturulmasında,
 5. Çocukların sokakta çalıştırılmasını/dilendirilmesini önlemek amacıyla düzenlenecek kampanya ve panel, seminer, söyleşi, ve benzeri  etkinliklerin düzenlenmesinde,
 6. Çocukların sokakta çalıştırılma/dilendirilme ve yaşama riskinin yüksek olduğu mahalle ve semtlerde ailelerin bilinçlendirilmesi çalışmalarında,
 7. ÇOGEM’lerden hizmet alan çocuk ve gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesine yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel ve sportif faaliyetlerin yürütülmesinde,
 8. ÇOGEM’lerden hizmet alan çocuk ve gençlerden sportif ve sanatsal yeteneğe sahip olan çocukların tespit edilmesinde ve eğitimlerinin sağlanmasında,
 9. ÇOGEM’ler ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim zamanı dışında kalan dönemlerde tarihi ve turistik geziler düzenlenmesinde,
 10. ÇOGEM’lerden hizmet alan çocuk ve gençlerden sosyal rehabilitasyon sürecini tamamlamış çocuk ve gençlerin mesleki eğitimleri sonrasında istihdam olanaklarının oluşturulmasında,
 11. Ekonomik yoksunluk sebebiyle çocuklarını çalıştıran ailelerin desteklenmesi amacıyla mevcut imkanlarının (ayni-nakdi yardım vb.)  kullanılmasında,
 12. Bu sorunun bütün boyutları ile ortadan kaldırılmasında ve bir daha oluşmaması konusunda, işbirliği ve güç birliği yapacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 8- Protokolün uygulanmasında doğan bir anlaşmazlık çıktığı takdirde, uyuşmazlığı düşen vakıf veya dernekten iki kişi ile Bakanlığı temsilen iki kişinin katılacağı bir komisyon sorunu çözümleyecektir. Ancak son karar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’na ait olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 9- Protokol kapsamında yapılacak işbirliği çalışmaları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

YÜRÜTME 
Madde 10- 
Bu protokolü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları birlikte yürütür.

PROTOKOLÜN SÜRESİ

Madde 11-  Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara yönelik sunulan hizmetlerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü tüm taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir. Tarafların protokolde değişiklik yapmayı teklif etme ve fesih hakkı bulunmakta olup protokolün süresinin bitiminden 3 ay önceden taraflarca herhangi bir bildirimde bulunulmadığı takdirde herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmaksızın 2 yıl daha uzamış sayılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 12- 4 sayfa ve 12 maddeden oluşan iş bu protokol tüm tarafların imzalaması ile yürürlüğe girer.